PROGRAME ADRESATE SOCIETATILOR COMERCIALE

Program /Masura

Obiectiv

Solicitanti eligibili

Cofinantare

Valoare maxima sprijin nerambursabil

Finantator

PNDR

Submăsura 4.2

Schema de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile

Persoanele fizice autorizate

Întreprinderi

Cooperativele agricole Grupurile de producători

Minim 50% pentru IMM-uri și grupuri de producători / cooperative Minim 60% pentru alte întreprinderi

Maxim 1.000.000 Euro/ proiect

Maxim 1.500.000 Euro/ proiect

Maxim 2.500.000 Euro/ proiect

U.E. si Guvernul Romaniei

PNDR

Submăsura 6.3

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

 

Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni; Creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni

Fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică.

0%

15.000 Euro

U.E. si Guvernul Romaniei

PNDR

Submăsura 9.1

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale

Grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare

0%

Maxim 100.000 euro/an

U.E. si Guvernul Romaniei

PNDR

Submăsura 9.1a

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători în sectorul pomicol, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale

Grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislație in vigoare

0%

Maxim 100.000 euro/an

U.E. si Guvernul Romaniei

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014- 2021

RO-CULTURA Restaurarea și revitalizarea monumentelor istoric

Prezentul apel de proiecte urmărește să contribuie la restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu

Instituție publică; unitate administrativ-teritorială; organizație neguvernamentală; societate comercială SAU societate cooperativă

Minim 20%

Minim 200.000 Euro

Maxim 2.000.000 Euro

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP2, PI 2.1, Apel 2.1A

Apel de proiecte pentru microintreprinderi

Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domenii competitive identificate în Strategia Natională de Competitivitate și Planurile de Dezvoltare Regională

Societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microintreprinderilor

Minim 10%

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 2, PI 2.2

Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive

Microintreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii

Pentru întreprinderi mici și microintreprinderi - minim 30% Pentru întreprinderi mijlocii - minim 40%

Minimum 1 milion euro și maximum 5 milioane euro

 

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, OS 6.2

Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară

Creșterea ratei de cuprindere în învațământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii

Instituții de învățământ

Furnizori de servicii

Parteneri sociali

Instituții de cult și asociații religioase

Instituții/agenții guvernamentale

APL

ONG

 

 

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, OS 6.13

Stagii de practică pentru studenţi

Creșterea ratei de participare a studenților (ISCED 5- 7) la programele de învățare la locul de muncă (ex. stagii de practică, internshipuri) din cadrul parteneriatelor nou înființate/ dezvoltate care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare

Instituții de învățământ
Angajatori
Asociații profesionale
Camere de comerț și industrie Instituții
și organizații

Variabilă

Maximum 1.000.000 euro

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, OS 6.14

Stagii de practică pentru elevi

Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

MEN și structuri agenții/ organisme relevante

Angajatori

Asociații profesionale
Camere de comerț și industrie
ONG-uri
Furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională
Organizaţii sindicale şi organizaţii patronale

Variabilă

Bugetul alocat unei cereri de finanțare va fi cuprins între echivalentul în lei a inimum 75.000 euro și maximum 500.000 euro

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 6, OS 6.2

Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali

Implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali   

Societăţile cu personalizate juridică din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an

0%

Maxim 200.000 euro

U.E. si Guvernul Romaniei

PNDR

Submăsura 4.3

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silviceInfrastructură de irigaţii

Acordarea de sprijin pentru investiții în modernizarea infrastructurii secundare de irigații

Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole conform legislaţiei în vigoare

0%

Maxim 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de pompare de punere sub presiune

U.E. si Guvernul Romaniei

Schema de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim în copii, investim în viitor”

Încurajarea înființării de grădinițe cu profil sportiv în scopul stimulării dezvoltării armonioase a copiilor având în vedere lipsa unor asemenea grădinițe în România și asigurării accesului la aceste grădinițe prin stabilirea unor tarife suportabile.

Persoanele juridice de drept privat, inclusiv organizații neguvernamentale, asociații, fundații și/sau grupuri fiscale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sau cluburile sportive, care iau inițiativa construirii de grădinițe cu profil sportiv

Contribuția proprie a beneficiarului trebuie să acopere diferența necesară finalizării și funcționării corespunzătoar e a proiectului de investiții.

Maxim 500.000 de euro

Guvernul României

Schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie Instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 807/2014

Dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor

Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari

50%- 90%

Maxim 37,5 mil.euro

Guvernul României

Programul național multianual de micro industrializare

Susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare

Microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii ce au cel puţin 1 an calendaristic

Minim 10%

Maxim 450.000 lei

Guvernul României

Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018 (Aprobat prin Ordinul nr. 1.801/2014, modificat de Ordinul nr. 208/2017)

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor, precum și pentru perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Minim 50%

-

Guvernul României

PROGRAME ADRESATE AUTORITATILOR PUBLICE

Program /Masura

Obiectiv

Solicitanti eligibili

Cofinantare

Valoare maxima sprijin nerambursabil

Finantator

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

RO-CULTURA Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu

Instituție publică; unitate administrativ-teritorială; organizație neguvernamentală; societate comercială SAU societate cooperativă.

Minim 20%

Minim 200.000 Euro

 Maxim 2.000.000 Euro

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL, AP 3, OS 3.2

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Reducerea emisiilor de echivalent CO2, generate de transportul rutier motorizat de la nivelul municipiilor/orașelor şi al zonelor funcţionale ale acestora

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, ca lider de parteneriat Unitățile administrativ-teritoriale oraşe/municipii, cu excepţia celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4

Cofinanțarea proprie a fiecărui partener: mimim 2%

Valoarea minimă eligibilă a cererii de finanțare: 500.000 euro; Valoarea maximă eligibilă a cererii de finanțare: 25.000.000 euro.

U.E. si Guvernul Romaniei

PNDR

 Submăsura 7.4

Investiții în înființarea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor de bază locale pentru populația rurală, inclusiv pentru petrecerea timpului liber și pentru cultură și infrastructură asociată

Asigurarea unui nivel optim de biosecuritate și reducerea consecințelor asupra mediului înconjurător

Consiliile Județene

 

0%

Maxim 300.000 Euro/proiect

U.E. si Guvernul Romaniei

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE

Program /Masura

Obiectiv

Solicitanti eligibili

Cofinantare

Valoare maxima sprijin nerambursabil

Finantator

MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014- 2021

RO-CULTURA Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

restaurarea patrimoniului cultural într-un mod inovativ, prin promovarea unor noi modele de guvernanță participativă în domeniul patrimoniului cultural și a unei abordări integrate a acestui patrimoniu

Instituție publică; unitate administrativ-teritorială; organizație neguvernamentală; societate comercială SAU societate cooperativă.

Minim 20%

Minim 200.000 Euro Maxim 2.000.000 Euro

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 6, OS 6.2

Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară

Creșterea ratei de cuprindere în învațământul antepreșcolar și preșcolar, în special pentru categoriile dezavantajate de copii

Instituții de învățământ

Furnizori de servicii

Parteneri sociali

Instituții de cult și asociații religioase

APL

ONG

Variabilă

Valoarea eligibilă a unui proiect este de maxim 900.000 euro

U.E. si Guvernul Romaniei